arrow_upward arrow_upward

Regulamin

I. Definicje

1. Dostawca Aplikacji – VSoft Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Puszkarska 7J, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000167032, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 677-22-09-677 oraz numer REGON: 356681441.

2. Aplikacja Mobile Workforce lub Aplikacja – aplikacja mobilna będąca własnością VSoft SA, umożliwiająca korzystanie z usługi.

3. Aplikacja Serwerowa Mobile Workforce lub Aplikacja Serwerowa – niezbędne do poprawnego działania Usługi oprogramowanie działające na serwerach Dostawcy Aplikacji. Aplikacja Serwerowa jest niezbędna do poprawnego działania Aplikacji.

4. Użytkownik – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, korzystająca z Aplikacji w celu zapoznania się z jej funkcjonalnością.

5. Konto – tworzony i utrzymywany w ramach Usługi zbiór danych informatycznych dotyczących Użytkownika, który pozwala na weryfikację uprawnienia Użytkownika do korzystania z Usługi oraz zapewnienia mu działania Usługi.

6. Urządzenie Mobilne – urządzenie przenośne (smartfon, tablet) oparte o system operacyjny Android wersja co najmniej 6.0 lub iOS wersja co najmniej 13.

7. Dane do logowania – dane, za pomocą których Użytkownik loguje się do Konta tj. Login oraz hasło.

8. Usługa – umożliwienie zapoznania się w celach testowych z działaniem usługi polegającej na obsłudze zleceń i monitorowania pracowników w terenie w wersji na Urządzenie Mobilne.

9. Rejestracja – proces poprzedzający i warunkujący rozpoczęcie testowego korzystania z Aplikacji opisany w pkt. IV Regulaminu.

II. WARUNKI OGÓLNE ORAZ DOSTĘP DO APLIKACJI

1. Właścicielem oraz podmiotem zarządzającym Aplikacją jest Dostawca Aplikacji.

2. Aplikację można pobrać korzystając z internetowego sklepu Google Play lub App Store.

3. Aplikacja po uzyskaniu dostępu do Aplikacji Serwerowej umożliwia Użytkownikowi zapoznanie się w celach testowych z możliwościami usługi polegającej na obsłudze zleceń i monitorowania pracowników w terenie przy pomocy Urządzenia Mobilnego i zainstalowanej Aplikacji (Usługa).

4. Do korzystania z Aplikacji niezbędne jest posiadanie Urządzenia Mobilnego w połączeniu z Internetem.

5. Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje oraz układ prezentowych w ramach Aplikacji treści, a także logotypy, elementy graficzne i znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych Dostawcy Aplikacji lub jego partnerów biznesowych w tym w szczególności praw wskazanych w pkt. 10 tego rozdziału i podlegają ochronie prawnej.

6. Dostawca Aplikacji udziela Użytkownikowi dostępu testowego do Aplikacji, umożliwiając mu zapoznanie się ze sposobem działania oraz funkcjonalnościami Aplikacji.

7. Użytkownik może korzystać z Usługi poprzez:

a. Pobranie Aplikacji na Urządzenie ze sklepu Google Play lub App Store i jej instalację na Urządzeniu Mobilnym.
b. Poprawne założenie konta za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego w Aplikacji mobilnej.
c. Prowadzenie kodu aktywacyjnego usługę, przesłanego na adres email wprowadzony podczas rejestracji konta.

8. Warunkiem skorzystania z dostępu testowego do Aplikacji jest podanie zgodnych z prawdą danych Użytkownika oraz zaakceptowanie w całości postanowień niniejszego Regulaminu przez osobę upoważnioną do reprezentacji Użytkownika oraz przejście pełnego procesu opisanego w pkt. 7 powyżej regulaminu.

9. Prawo korzystania z Aplikacji udzielane jest na czas określony: 30 dni od pobrania Aplikacji po czym wygasa.

10. Aplikacja podlega ochronie przewidzianej w przepisach polskiego prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej oraz ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.

11. Dostawca Aplikacji nie ponosi odpowiedzialności za:

a. szkody poniesione przez Użytkownika wskutek wystąpienia jednego lub kilku zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu, a w szczególności za naruszenie integralności lub bezpieczeństwa systemów znajdujących się na Urządzeniu Użytkownika, uzyskanie dostępu do haseł Użytkownika przez osoby trzecie lub zainfekowanie systemów znajdujących się na urządzeniach Użytkownika oprogramowaniem złośliwym lub wirusami,
b. działania osób trzecich, a także Użytkowników wykonywane z wykorzystaniem Aplikacji,
c. jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie skutki działań lub zaniechań Użytkowników związanych z korzystaniem z Aplikacji,
d. bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa, Regulaminu dostępu testowego.,
e. niezawinione przez Dostawcę Aplikacji błędy w zasobach lub funkcjach udostępnianych w Aplikacji i Aplikacji Serwerowej,
f. inne szkody związane z działaniem Aplikacji, jeżeli były niezależne lub niezawinione przez Dostawcę Aplikacji, a w szczególności wynikające z awarii lub nieprawidłowego działania systemów łączności telekomunikacyjnej, infrastruktury sprzętowej Aplikacji Serwerowej lub zdarzeń mających charakter siły wyższej.

12. Aplikacja jest udostępniana bezpłatnie i nie jest objęta jakąkolwiek gwarancją w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy. Dostawca Aplikacji nie gwarantuje, że Aplikacja nie ma uszkodzeń lub błędów, lub że będzie ona działała bez przeszkód.

13. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W razie otrzymania przez Dostawcę Aplikacji wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, Dostawca Aplikacji może uniemożliwić dostęp do tych danych oraz zablokować dostęp Użytkownika do Aplikacji. Dostawca Aplikacji nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej obraźliwej, treści nieprawdziwej lub mogącej wprowadzić w błąd, treści zawierającej wirusy lub treści, która może wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości, że treści dostarczane przez Użytkownika mają charakter wskazany w zdaniu poprzedzającym Dostawca Aplikacji zawiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, Dostawca Aplikacji ma prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

14. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących braku możliwości pobrania działającej Aplikacji.

15. Reklamacje należy składać mailowo na adres: mobile-support@vsoft.pl

16. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

17. Dostawca Aplikacji dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 dni od ich otrzymania. O rezultacie Dostawca Aplikacji niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

III. WYMAGANIE TECHNICZNE I ZASADY DOSTĘPU DO APLIKACJI

1. Aplikacja dostępna jest dla wszystkich osób uprawnionych, korzystających z Urządzeń Mobilnych, które to urządzenia spełniają wskazane poniżej wymagania techniczne, i na które ww. osoby pobiorą Aplikację z odpowiedniego sklepu z aplikacjami i prawidłowo ją uruchomią.

2. Urządzenie mobilne Użytkownika, na którym ma zostać uruchomiona Aplikacja, powinno spełniać następujące wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego:

a. dla wersji Aplikacji pobranej ze sklepu App Store – iOS w wersji 13 (lub nowszej),
b. dla wersji Aplikacji pobranej ze sklepu Google Play – Android w wersji 6.0 (lub nowszej).

3. Pobranie i zainstalowanie Aplikacji z innych źródeł niż wskazane powyżej stanowi naruszenie Regulaminu.

4. Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest aktywowanie następujących funkcji Urządzenia:

a. aktywne połączenie internetowe,
b. aktywne udostępnienie lokalizacji.

5. Aby korzystać z funkcjonalności Aplikacji Użytkownik powinien dokonać uprzedniej rejestracji za pośrednictwem Aplikacji.

IV. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

1. W trakcie pierwszego uruchomienia na Urządzeniu Mobilnym Użytkownik zobowiązany jest przejść proces rejestracji, polegający na założeniu indywidualnego konta Użytkownika (dalej: „Rejestracja”) za pośrednictwem formularza dostępnego w Aplikacji.

2. Do dokonania Rejestracji wymagane jest podanie przez Użytkownika następujących danych:

a. imię;
b. nazwisko;
c. adres e-mail;
d. hasło;

oraz potwierdzenie przez Użytkownika, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.

3. Następnym krokiem jest wprowadzenie kodu aktywacyjnego usługę, przesłanego na adres e-mail wprowadzony podczas rejestracji konta.

4. Po wprowadzeniu loginu w Aplikacji, na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji zostanie wysłany token autoryzacyjny, który należy wprowadzić w Aplikacji klikając w przycisk „Wprowadź kod”, co spowoduje sparowanie Urządzenia Mobilnego z Aplikacją Serwerową i przyznanie dostępu do Aplikacji dla Użytkownika.

5. Uruchomienie i zalogowanie się do Aplikacji (lub posiadanie Aplikacji uruchomionej w tle) jest konieczne dla korzystania z Urządzenia oraz funkcjonalności Aplikacji.

6. W trakcie Rejestracji, jak również w związku z korzystaniem z Aplikacji, Użytkownik zobowiązany jest do:

a. podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych oraz niewprowadzających w błąd;
b. aktualizacji danych podanych podczas Rejestracji w przypadku ich późniejszej zmiany; aktualizacji danych dokonuje się w ramach ustawień Aplikacji;
c. zachowania w tajemnicy hasła do logowania w Aplikacji oraz nieudostępniania go innym osobom.

7. Dostawca Aplikacji może rozszerzyć formularz rejestracyjny o dodatkowe pola, których wypełnienie przez Użytkownika jest dobrowolne (dane opcjonalne) i nie ma wpływu na pozytywne zakończenie procesu Rejestracji.

8. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezgodność podanych przez siebie danych, jak również za ujawnienie przez niego osobom trzecim hasła do logowania w Aplikacji.

9. Dostawca Aplikacji informuje, że nie weryfikuje w żaden sposób tożsamości Użytkowników podczas ich Rejestracji. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika podczas Rejestracji, Dostawca Aplikacji zastrzega sobie prawo ograniczenia Użytkownikowi możliwości korzystania z Aplikacji do czasu potwierdzenia przez Użytkownika, iż podał on prawdziwe dane. Dostawca Aplikacji wskaże Użytkownikowi sposób potwierdzenia danych za pomocą wiadomości przesłanej na adres email podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

10. Konto Użytkownika jest usuwane z Serwera Aplikacji wraz z wszystkimi danymi, jakie zostały wprowadzone po 30 dniach od daty rejestracji.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.11.2020 r.

2. Regulamin dostępny jest za pośrednictwem Aplikacji oraz na stronie internetowej vsoft-mobile-workforce.com

3. Regulamin reguluje wyłącznie zasady korzystania z Aplikacji w celu przeprowadzenia jej testów przez okres wskazany w regulaminie. Regulamin nie ogranicza korzystania z Aplikacji przez podmioty które korzystają z Aplikacji na podstawie odrębnie zawartych z Dostawca Aplikacji umów.

4. W przypadku gdy Użytkownik po zakończeniu testów Aplikacji zdecyduje się na zakup aplikacji powinien zwrócić się do Dostawcy Aplikacji w celu zawarcia umowy:
Kontakt: handlowy@vsoft.pl

5. Dostawca Aplikacji zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu. O zmianach Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani z przynajmniej 7-dniowym wyprzedzeniem na adresy e-mail podane przez nich przy Rejestracji. Zmiany obowiązują od momentu wskazanego w powiadomieniu o zmianie Regulaminu (który nie może nastąpić wcześniej niż w terminie 7 dni). Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem dalszego korzystania przez niego z Aplikacji po wejściu zmian w życie.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się prawo polskie.

VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności aplikacji Mobile Workforce

1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności aplikacji Mobile Workforce (dalej „aplikacja”). Firma VSoft S.A. zarejestrowana w Krakowie przy ul. Puszkarska 7J, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000167032, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 677-22-09-677 oraz numer REGON: 356681441 (dalej „Organizator”), traktuje ochronę prywatności w Internecie Użytkowników korzystających z aplikacji Mobile Workforce za pośrednictwem Apple App Store i Google Play priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona.

2. Aplikacja Mobile Workforce jest instalowana na Urządzeniach Mobilnych, w szczególności na telefonach komórkowych i tabletach i po uprzednim pobraniu Aplikacji za pośrednictwem:

– w przypadku urządzenia mobilnego z systemem Android z Google Play;
– w przypadku urządzenia mobilnego z systemem iOS z Apple App Store.

3. Korzystanie z aplikacji wymaga posiadania Urządzenia Mobilnego z systemem iOS lub Android oraz połączenia Urządzenia Mobilnego z Internetem. Niektóre funkcjonalności Aplikacji wymagają także posiadania przez Urządzenie Mobilne aparatu fotograficznego. Celem wykorzystania Aplikacji, Użytkownik musi zarejestrować Konto za pośrednictwem formularza rejestracyjnego
umieszczonego w Aplikacji.

4. Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się wyłącznie w celu realizacji umowy i dotyczyć wyłącznie danych podanych przez Użytkownika na etapie rejestracji i użytkowania Konta (o ile dane te mają charakter danych osobowych) i odbywa się w zgodzie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dostawca Aplikacji zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych.

5. Administratorem Danych Osobowych podanych w procesie rejestracji Użytkownika jest VSoft S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Puszkarskiej 7J, zwana dalej „VSoft”. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy, rejestracji i identyfikacji Użytkownika (art. 6 ust.1 pkt b. RODO); rozpatrywania reklamacji, ochronie przed ew. roszczeniami (art. 6 ust.1 pkt f. RODO).

Dane osobowe mogą zostać przekazane innym odbiorcą np. podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonywania usługi (np. hostingodawca) oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas testowania Aplikacji oraz w późniejszym czasie w celu ochrony przed ew. roszczeniami. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu uzyskania dostępu do Aplikacji. Użytkownicy mają prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania uaktualnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych czy zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. W zależności od systemu operacyjnego, Aplikacja może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na Urządzeniu Mobilnym:

a. pamięci Urządzenia i aparatu fotograficznego na potrzeby wykonywania zdjęć do raportów,
b. lokalizacji Urządzenia na potrzeby uzupełniania danych raportu,
c. pamięci wiadomości tekstowych i listy połączeń na potrzeby identyfikacji klientów w Aplikacji.

Ponadto Aplikacja może przekazywać do Aplikacji Serwerowej informacje o nazwie Urządzenia Mobilnego, na którym została zainstalowana, wersję wykorzystywanego przez Użytkownika systemu operacyjnego Urządzenia Mobilnego, wersję Aplikacji i token powiadomień. W zależności od wersji systemu operacyjnego na Urządzeniu Mobilnym, uprawnienia Aplikacji można odwołać przez zmianę ustawień systemowych lub odinstalowanie Aplikacji.

7. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności proszę nie instalować Aplikacji lub ją odinstalować. Trwałe usunięcie Aplikacji z Urządzenia Mobilnego jest równoznaczne z zakończeniem korzystania z Aplikacji.

8. Niniejsza polityka prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności Google Play oraz Apple App Store. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności Google Play oraz Apple App Store oraz przestrzeganie przepisów ogólnego rozporządzenie o ochronie danych oraz ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach Google Play oraz Apple App Store.